بالا رفتن از کوه را ترجیح می‌دهم.

اسب‌ها و فیل‌ها را ترجیح می‌دهم.

ساحل را به دریا و دریا را به قایق ترجیح میدهم.

دیکتاتور را به خائن ترجیح می‌دهم.

ترجیح میدهم با عشق صحبت کنم تا از روی منفعت طلبی.

ترجیح میدهم همیشه چای تازه دم کنارم باشد.

صداقت را ترجیح می‌دهم.

همه رنگها را به خاکستری و قهوه‌ای ترجیح می‌دهم.

ترجیح می‌دهم مقصر را نشناسم.

ترجیح می‌دهم با یک کتاب خوان قهار گپ بزنم.

دنیای قدیم را ترجیح می‌دهم‌.

گوش کردن شعر را به خواندن آن و شعر خواندن را به سرودن شعر ترجیح می‌دهم.

ملاقاتهای بی برنامه را ترجیح می‌دهم.

ترجیح میدهم با ساعت و تقویم کاری نداشته باشم.

محبت را ترجیح می‌دهم درخواست شود بعد فوران کند.

ویلا و باغ را به آپارتمان ترجیح میدهم.

بی تفاوتی را به دخالت ترجیح می‌دهم.

شلخته بودن را ترجیح می‌دهم.

قطار را ترجیح می‌دهم.

ترجیح می‌دهم بنویسم.
‌‌

پیاده روی را ترجیح می‌دهم

ماندن و ایستادن را به رفتن ترجیح میدهم.

تنهایی  را ترجیح میدهم.

 

 

 

 

شاید این مطلب را بپسندید:

حمل بر خودستایی باشد | حسین سیدزاده

جستاری در مورد کرونا و زلزله| حسین سیدزاده