من بی عاطفه نیستم | حسین سیدزاده

۱۴۰۱-۴-۸ ۲۱:۱۱:۲۵ +۰۰:۰۰9ام اسفند, 1400|

صدای استادی که برایش می‌نوشتم هنوز توی گوشم زنگ میزند؛ چند مقاله و نامه و متن برایش نوشتم، همه را خواند و تحسین کرد اما در نهایت گفت:   خوب مینویسی اما نوشته هایت عاطفه کم دارد.  این اولین بار نبود که این جمله را میشنیدم، آخرین بار هم نبود.  یکبار دیگر هم سر چهار راه [...]