ترجیح می‌دهم/ حسین سیدزاده

۱۳۹۹-۱۰-۲۲ ۲۲:۳۵:۵۸ +۰۰:۰۰10ام فروردین, 1399|

بالا رفتن از کوه را ترجیح می‌دهم. اسب‌ها و فیل‌ها را ترجیح می‌دهم. ساحل را به دریا و دریا را به قایق ترجیح میدهم. دیکتاتور را به خائن ترجیح می‌دهم. ترجیح میدهم با عشق صحبت کنم تا از روی منفعت طلبی. ترجیح میدهم همیشه چای تازه دم کنارم باشد. صداقت را ترجیح می‌دهم. همه رنگها را [...]